IL Havdur

Retningslinjer ved reise

Retningslinjer ved reise

Turneringer - med overnatting:

RETNINGSLINJER

Innhold

 1. Innledning
 2. Retningslinjer for trenere/ledere
 3. Retningslinjer for spillere
 4. Retningslinjer for foreldre/foresatte
 5. Forsikring
 6. Telefonnummer til spillere/trenere/ledere
 7. Ved kriser eller uønskede hendelser
 8. Egenerklæring (se vedlegg)

1. Innledning:

IL Havdur håper at spillere, foreldre, trenere og ledere ser fram til turneringer med spenning og forventing. Vi håper at alle er innstilt på å gjøre sitt beste til at alle får en kjekkest mulig og minnerik turnering.

Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert.

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret bestemmer i samarbeid med trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.

IL Havdur at turneringen kan bli:

 • En turnering der alle kan delta; ikke for dyr, ikke for langt vekke
 • En sportslig attraktiv turnering der vi vil møte lag som vi ikke spiller mot til daglig
 • En turnering som har sosiale tilbud utenom det sportslige

IL Havdur har følgende målsettinger med deltakelse i turneringen:

 • Sportslig og sosial vellykket turnering for alle
 • Styrke samholdet mellom spillerne, trenere, ledere og foresatte på tvers av de ulike lagene
 • Markedsføre IL Havdur utad på en positiv måte
 • Etablere en tradisjon rundt en attraktiv turnering som gjør at vi kan holde lengst mulig på spillerne i IL Havdur, samt rekruttere nye spillere
 • For å oppnå disse målsettingene har vi satt opp retningslinjer som både ledere/trenere, spillere og foresatte må forholde seg til

2. Retningslinjer trenere/ledere:

 • Trenerne/lederne skal først og fremst sørge for, å legge forholdene til rette for at alle skal få en best mulig turnering.
 • Under turneringen vil det alltid, døgnet rundt, være tilgjengelige trenere/ledere. Spillerne og evt. foresatte må ikke være redd for å ta kontakt dersom det er noe de ønsker å snakke om. Ingen sak er for liten. Dersom spilleren evt. foresatt ønske at samtalen skal behandles konfidensielt, vil dette selvsagt etterkommes.
 • Under turneringen, dvs. fra avreise til hjemkomst, vil det bli etablert et vaktordningssystem der hver trener/leder vil få ansvar for hver sin gruppe spillere. Trenerne/lederne sin oppgave er å ha kontroll med hvor spillerne befinner seg til enhver tid og sørge for at spillerne oppholder seg i grupper på minimum 3 personer.
 • Trenerne/lederne er ansvarlig for å gi tydelige beskjeder til spillerne når det gjelder tidspunkt for trening, kamp, sosiale aktiviteter, innetid på skole og leggetid.
 • Trenerne/lederne er ansvarlig for organisering av trening, kamp og sosiale aktiviteter.
 • Trenerne/lederne vil følge spillerne til matsalen tre ganger om dagen (frokost, lunsj og middag).
 • Alle trenerne/lederne benytter Havdur-antrekk så lenge de er i tjeneste for IL Havdur, for å være mest mulig gjenkjennelig for Havdur-spillerne.
 • Trenerne er ansvarlig for at det etableres en felles forståelse mellom trener og spillere i forkant av avreise m.h.t. spilletid.
 • Trenere/ledere skal ikke nyte rusmidler når de er i tjeneste for IL Havdur.
 • Alle trenere/ledere/foreldre som skal følge laget og overnatte sammen med spillerne MÅ ha fremvist politiattest før avreise.

3. Retningslinjer spillere:

 • En turnering er noe som alle spillere, trenere, ledere og foresatte ser fram til med glede og forventning. Hver spiller har derfor et spesielt ansvar for at alle som deltar får det kjekkest mulig.
 • Enkelte turneringer kan være store internasjonale turneringer med spillere fra hele verden. Det er derfor svært viktig at vi viser respekt for alle.
 • Alle spillerne må rette seg etter de retningslinjene og tidspunktene som blir gitt av trenere/lederne når det gjelde trening, kamp, sosiale aktiviteter, innetid og leggetid.
 • Det er spesielt viktig at alle spillerne forholder seg til de retningslinjene og tidspunktene som blir gitt m.h.t. aktiviteter på kveldstid. Dette gjelder spesielt området spillerne skal bevege seg i, at ingen er i grupper på mindre en 3 personer og at tidspunkt for innetid og leggetid overholdes. Alle skal ha tillatelse fra utpekt trener/leder før de forlater skolen.
 • Oppfordrer spillerne til å benytte Havdur-antrekk under reise og til og fra kamp.
 • All bruk og besittelse av enhver form for rusmidler og røyk er strengt forbudt (gjelder også Red Bull).
 • Dersom noen av en eller annen grunn ikke skulle klare å innordne seg, er hjemsendelse på foresattes regning eneste løsning (vi regner ikke med at dette blir noe problem).

4. Retningslinjer foresatte:

Før avreise:

 • Nærmeste trener/leder må informeres i forkant av avreise dersom det er spesielle hensyn som må tas mot en spiller m.h.t. mat, medisiner, evt. andre ting.
 • Den enkelte spiller har skadeforsikring gjennom IL Havdur som gjelder under hele turneringen. Spillerne er ikke forsikret mot sykdom eller tap av eiendeler. Dersom ønskelig må foresatte selv sørge for reiseforsikring.
 • Påse at spillerne har pakket i henhold til liste (se praktiske informasjon).
 • Turneringene stiller ofte krav til at alle spillerne har gyldig legitimasjon. Påse at spiller har gyldig legitimasjon (helst 2 kopi av pass).

Under turneringen:

 • IL Havdur oppfordrer flest mulig foresatte/familier til å følge turneringene, dersom det er mulig. Dette vil skape en ekstra stemning rundt kampene og de sosiale aktivitetene.
 • Alle spillerne skal bo på skole/ evt annen overnatting sammen med laget selv om foresatt/familie er til stede under turneringen. Grunnen til dette er at vi ønsker å skape en integrert gjeng spiller/trenere/ledere.
 • Vi oppfordrer også til at flest mulig spillere benytter oppsatt transport t/r. Igjen er grunnen å skape en integrert gjeng spillere/trenere/ledere.
 • Foresatte/familier er selvsagt hjertelig velkomne til å delta på kamper, treninger, sosiale aktiviteter samt til å besøke spillerne på skolen hvor de bor.
 • Vi ønsker ikke at foresatte tar ut enkeltspillere for å delta på private turer/arrangement. Vi oppfordrer i stedet foresatte til å bidra når det gjelder felles sosiale aktiviteter for alle spillerne.
 • Foresatte som er påvirket av rusmidler er ikke velkomne på trening, kamp, skole eller andre felles sosiale aktiviteter.

5. Forsikring:

Barn som er medlem av klubb tilsluttet NHF/NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Norges Håndballforbunds høyeste organ FORBUNDSTINGET har vedtatt at alle som skal være aktive med håndball må løse håndball-lisens dersom du fyller 13 år eller mer i løpet av sesongen. Håndballspillere med lisens er forsikret.

Den enkelte trener sjekker at alle spillerne som skal delta på turneringen er registrert hos Håndballforbundet.

Skadeforsikringen dekker ytre påførte skader. Forsikringen gjelder den enkelte fra turneringstart til turneringsslutt, samt på reise tur retur turnering. Forsikringen dekker ikke sykdom eller tap av eiendeler. IL Havdur anbefaler at den enkelte spiller, trener/leder tegner en reiseforsikring i tillegg. Dette må hver enkelt gjøre på egen hånd.

6. Telefonnummer-kontaktinfo spillere/trenere/ledere:

Det skal leveres navnelister over spillerne/foresatte/trenere/leder som skal delta på turneringen til IL Havdur, ved leder i avdelingene.

Navnelistene sendes i tillegg til daglig leder. Listene blir oppbevart på kontoret på Havdurhuset. Disse skal være lett tilgjengelig ved behov.

Denne listen skal også distribueres til deltakerne av turneringen.

Listen vil bli oppdatert med navn og korrekte telefonnummer og sendt til alle deltakerne og styret i avdelingen, i god tid før avreise.

7. Ved kriser eller uønskede hendelser:

Ved alle turneringer og treningsleirer i utlandet skal hoved reiseleder ha kjennskap til hvem de skal kontakte ved kriser.

Leder i den avdeling en tilhører, i IL Havdur Hovedstyre, Fotball eller Håndball skal informeres.

Krise, beredskapstelefoner:

Kriseteam som kontaktes er i tilknytning til legevakt: 51510202

Kriseteam følger opp pårørende og berørte i blant annet Sola kommune i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer, selvmord.

Andre nødnummer:

Brann: 110               Politi: 112                 Ambulanse: 113

8. Egenerklæring: Se vedlegg til høyre.

 

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift