IL Havdur

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innholdsfortegnelse 
Innholdsfortegnelse 2
Innledning 4
Historikk 4
Idrettslagets formål 4
Visjon 5
Verdigrunnlaget 5
Virksomhetsideen 5
Hovedmål 3-5 år 5
Virkemiddel 5
Idrettslagets Organisasjon 6
Årsmøtet 7
Hovedstyrets funksjon og sammensetning 7
Grupper i I.L Havdur 8
Utvalg i lag/klubb 9
Annen aktivitet 9
Medlemmer 9
Anlegg 10
Arrangement for Hovedstyret 10
Informasjon 10
Økonomi 10
Inngåelse av kontrakter og avtaler 10
Regnskap 11
Medlemskontingent 11
Drift og utleie av Havdurhuset 11
Lønn og honorar 12
Reiseregning 12
Merverdiavgift 12
Økonomisk utroskap/varslingsplikt 13
Klubbdrakter/profilering 13
Regler for IL Havdur 13
Retningslinjer for foreldre/foresatt 13
Retningslinjer for utøvere 13
Retningslinjer for trenere 14
Mobbing 14
Seksuell trakassering 14
Alkohol 14
Regler for reiser 15
Politiattest 16
Fair Play 16
Dugnad 18
Skikk og bruk for e-post 18
Utmerkelser og æresbevisninger 19
Vedlegg til organisasjonsplanen 21
 
 
Innledning
 
Styret i idrettslaget har laget denne organisasjonsplanen som en hjelp til å drive klubben;
Dokumentet sier noe om hvordan klubben skal drives, hva klubben står for og regler som gjelder i klubben.
 
Vi håper dokumentet vil være til hjelp for ledere, styremedlemmer, trenere og andre aktive i klubben.
 
Organisasjonsplanen vedtas på årsmøte. Men dokumentet må oppdateres og forbedres ved behov.
 
 
Historikk
 
I.L. Havdur ble stiftet i 1947, med utgangspunkt i Ungdomslaget Samhald. Klubben hadde klubbhus fra 1930, Stikkedåsen eller Dåsen på folkemunne.. Dåsen brant ned, men i 1948 ble den bygget opp igjen ved at det ble skaffet til veie en krigsbrakke. Mange minnes dansene arrangert på Dåsen. Dåsen ble tatt av storm i 1969. Idrettslaget holdt da i en periode til i skolens lokaler. Dagens klubbhus stod ferdig i 1975, og har seinere blitt påbygd med peisestue i 1987. 
 
Klubbens aktivitet gjennom alle år har vært preget av fotball og da selvsagt i starten med bare herrer. Fotballbanen stod ferdig i 1961 og har siden blitt overtatt av Sola kommune. Første damelag så dagens lys i 1980. I 1975 startet sykkelgruppen sin aktivitet, men har siden blitt egen klubb. I 1988 ble det startet med håndball og de har i dag stor aktivitet. 
 
Fasilitetene har gjennom tiden utviklet seg blitt stadig bedre. Vi disponerer i dag to grasbaner, to ballbinger og en kunstgrasbane. Håndballen har sin aktivitet i Dysjalandshallen. Dysjalandshallen benyttes også i forbindelse med Havdurknotten, som er en innendørs fotballturnering for gutter og jenter i aldersgruppen 6-10år. Denne turneringen har vært arrangert i en årrekke, går over tre helger og er alltid fulltegnet.
 
I.L. Havdur har historisk vært preget av stor dugnadsinnsats, noe som igjen viste seg ved opparbeidelse av kunstgressbane i 2011. Dugnadsinnsatsen verdsettes og vi må sørge for at vi også i framtiden har samhold og en klubb hvor alle bidrar med det de kan.
 
Idrettslagets formål
 
IL Havdur skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående og har utelukkende personlige medlemmer.
 
IL Havdur skal bidra til å skape et inkluderende og positivt nærmiljø som preges av sunne interesser.
 
I.L. Havdur er registrert som «Rent idrettslag» i Antidoping Norge og vi tar avstand fra all bruk av prestasjonsfremmende midler i idretten.
 
 
 
Visjon
 
IL Havdurs visjon er: "Å skape engasjement, idrettsglede, muligheter og utfordringer"
 
Verdigrunnlaget
 
IDRETTSGLEDE – SAMHOLD - DUGNADSÅND
 
Disse kjerneverdiene skal synliggjøres i alt klubbarbeid og prege oss i alt vi gjør.
 
Virksomhetsideen
 
IL Havdur ble startet for å gi et idrettstilbud i nærmiljøet. 
 
• IL Havdur skal preges av et godt miljø. 
• IL Havdur skal opprettholde og utvikle fasilitetene i samarbeid med Sola kommune. 
• IL Havdur skal gi et tilbud til alle fra og med det året de begynner på skolen.
• IL Havdur skal være et inkluderende samlingspunkt for hele bygda.
 
 
Hovedmål 3-5 år
 
Vi skal jobbe for en mer formålstjenlig måte og organisere klubben under hovedstyret på.
 
Vi skal rekruttere personer til styrearbeid.  
 
Vi skal forbedre utdanningsnivået på klubbens trenere, ledere og dommere.
 
Vi skal gi et tilbud til alle barn fra 6 år innen fotball og håndball.
 
 
Virkemiddel
Etablere nyinnkjøpt nettside i løpet av 2011.
 
Benytte vår nye nettside til å informerer og kommunisere konkret med våre medlemmer.
 
Vurdere om oppfølging av kontingenter skal settes vekk til eksterne.
 
Tilby trenerkurs og motivere til disse.
 
Tilby dommerkurs, motivere og følge opp dommer.
 
Etablere lag over flere aldersklasser dersom hensiktsmessig. Ta i bruk hospitering på andre lag/klubber. Samarbeid med andre klubber. Forberedelse oppstart 6-åringer. 
 
 
Idrettslagets Organisasjon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7
 
 
 
 
 
Årsmøtet
• Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
• Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
• Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
• Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. 
• Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
• Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før.
• Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
• Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. 
• Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12
Hovedstyrets funksjon og sammensetning
Hovedstyret skal 
• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben 
• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter 
• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad 
• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
• Ansvarlig for idrettslagets eiendeler
• Skaffe tilveie inntekter, herunder søke offentlige midler 
• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse
• Arrangere årsfest
Leder
• Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger 
• Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet 
• Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
• Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. 
Nestleder
• Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. 
• Ansvarlig for drift av Havdurhuset 
Sekretær
• Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter 
• Tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering 
• Lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene
• Samordne søknad om kommunale tilskudd og lokale spillemidler
• Ansvarlig for julelotteriet
Kasserer
• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer 
• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm). 
• Anviser utbetalinger sammen med leder 
• Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne 
• Setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet
• Medlemsoversikt over passive medlemmer
Styremedlemmer fra fotball og håndball
• Møter på Hovedstyrets møter 
• Informerer fra sine undergrupper og er bindeledd mellom undergruppe og Hovedstyret
• Videreformidler informasjon og aksjoner fra Hovedstyret til undergruppene 
Generelt
Oppgavene i styret som ikke er beskrevet over, fordeles ut fra hva som er hensiktsmessig og ut fra interessefelt for det enkelte medlemmet.
 
Hovedstyrets arbeid skal baseres på at medlemmene blir ivaretatt.
 
Idrettslagets sportslige aktiviteter, driftes av underavdelingene (fotballavdeling og håndballavdeling).
 
 
Revisorer
 
• Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
• Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
 
 
Valgkomité skal
 
• Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
• Holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,
• Presentere på årsmøtet sitt forslag til nominering av styremedlemmer
 
Grupper i I.L. Havdur
I.L. Havdur har fotball og håndball som undergrupper. Gruppene er organinert med egne styrer. Det avholdes årsmøter i avdelingene og styrene velges på disse årsmøtene. Årsmøtene er ikke bundet av vedtektene når det gjelder organisering og innhold. Det anbefales likevel at møtene avholdes iht. vedtektene. Det er bestemt at årsmøtene for fotball og håndball avholdes minst 2 uker før Hovedstyret sitt årsmøte. Dette er fordi det kan komme opp saker som skal videresendes årsmøte for Hovedstyret.
 
Sammensetning av styrene for fotball og håndball er ikke beskrevet i vedtektene. De står derfor fritt til å velge hvordan de skal organisere arbeidet. Men det skal velges en leder, nestleder, sekretær og kasserer. Videre må de ha personer med sportslig ansvar, samt materialforvalter. Andre roller kan være dommeransvarlig og ansvarlig for treneropplæring. Det bør også for fotball og håndball være en valgkomite bestående av 2 personer.
 
Fotball- og håndballavdelingen plikter å ha oppdatert medlemsoversikt og kreve inn kontingent for sine medlemmer.
 
Fotball og håndball har fra Hovedstyret fullmakt til å disponere egne driftsmidler. De plikter å føre regnskap for dette. Videre vedtar de egen budsjetter. Dette fratar likevel ikke Hovedstyret for overordnet økonomisk ansvar.
 
Beskrivelse av fotball- og håndballavdelings sin organisering, ligger som vedlegg til denne organisasjonsplanen.
 
Utvalg i lag/klubb
Anleggskomite:
På oppdrag fra Hovedstyret og fotballavdelingen jobber komiteen med å få opparbeidet en kunstgressbane og ser på muligheten for en fotballhall. 
 
Sponsor-/markedskomite:
Det jobbes med å få opprettet en komite som kan utarbeide en strategi for sponsorstøtte.
 
IT-utvalg:
Kan bli opprettet. Det jobbes med å opprette en nettside for hele idrettslaget. 
 
Annen aktivitet
Bridgeklubben:
Bridgeklubben fungerer som en selvstendig enhet. De benytter Havdurhuset vederlagsfritt  
til sin anktivitet mot at spillerne betaler passivt medlemskap i Havdur.
 
 
 
Linedance:
Dette er et samarbeidsprosjekt med Frivillighetssentralen. Havdurhuset benyttes til ukentlig linedance mot at deltakerne betaler passivt medlemskap i Havdur.
 
Turgruppa:
Detter er en gruppe med pensjonister som har sine jevnlige turer. De treffes etterpå på Havdurhuset til kaffe og drøs. De låner huset vederlagsfritt.
 
 
Medlemmer
Medlemskap i IL Havdur er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned, ha betalt kontingent og være fylt 15 år.
Medlemskap i IL Havdur  kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. 
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
En ansatt kan være medlem i klubben og har da stemmerett på årsmøtet men den ansatte kan ikke velges til verv i klubben.
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side
Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek.
Medlemslister fra foregående år,leveres innen 15. januar til hovedstyret fra undergruppene.
Medlemskontingent blir sendt ut fra undergruppens kasserer.
NIF ut fra lov som ble vedtatt på forrige ting vil i løpet av 2010 lansere et felles medlemsarkiv som alle klubber tilsluttet NIF skal bruke. 
Anlegg
I.L. Havdur håndballgruppe disponerer Dysjalandshallen som sin kamp og treningsarena. Kommunal fordeling av treningstider.
 
I.L. Havdur fotballgruppe disponerer kunstgrasbane ved Dysjaland Skule, ballbinge på Håland og på Dysjeland og to gressbaner ved klubbhuset. Fotballavdeling fordeler treningstider
 
Arrangement for Hovedstyret
• Årsfest
• Sponsorfest
• Dugnader på Havdurhuset
• Julelotteri
• Høstdans
• Årsmøte
Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: vil komme i 2012.
 
Økonomi
• Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
• Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet
• Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder
• Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene
• Føring av regnskap for fotball- og håndballgruppen er delegert til gruppene. Hvis prognose for året viser budsjettsprekk, er leder av undergruppen, sammen med kasserer, ansvarlig for å melde dette til Hovedstyret.
 
Inngåelse av kontrakter og avtaler
Hovedstyret er ansvarlig for økonomien og kun de kan inngå kontrakter og avtaler. 
 
Hovedstyret er ansvarlig for inngåelse av sponsorkontrakter og har oppfølging og fakturering av sponsorene. 
 
Håndballstyret og fotballstyret gis anledning til å inngå avtaler om reklame på drakter og overtrekkere. Det må imidlertid ikke komme i konflikt med avtaler inngått med hovedsponsorer eller andre sponsorer. Håndball- og fotballavdeling kan også inngå avtaler om sponsing i forbindelse med arrangement som f.eks Havdurknotten. Ledere må kjenne til avtaler med hovedsponsorene. 
 
Støtte til enkeltlag kan innvilges med inntil kr 5000. Inntekter som overstiger kr 5000 fordeles 60% til laget og 40% til idrettslaget. Styret skal være informert og ha godkjent avtalen. Pengene skal benyttes til lagbyggingsaktiviteter og sosiale tilstelninger.
 
Regnskap
Hovedstyret er ansvarlig for økonomien, ikke gruppeledere eller andre i klubben.
 
Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven.
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke anledning å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.
 
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben.
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger.
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut. 
 
En trener/oppmann for et lag kan ikke samle inn egenandeler og betale turneringsavgift fra egen konto. Alle inn- og utbetaling skal gå gjennom kasserer. Blir det brukt personlige kontoer og vedkommende ikke kan gjøre rede for penger som er kommet inn, kan det regnes som underslag av medlemmer sine penger.
.
 
Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4 
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem
 
Medlemskontingenten er vedtatt til å være:
t.o.m 10 år kr 900
f.o.m 11 år – t.o.m 16 år kr 1 000
f.o.m. 17 år kr 1 300
Passiv/støttemedlem kr 200
 
 
 
Alle som har verv i klubben er pliktige til å betale medlemsavgift. Foreldre som har verv i klubben, betaler passivt medlemskap og barnet får rabatert kontingent på tilsvarende beløp. Andre som har verv i klubben, betaler kontingent på kr 200.
 
Lisensavgift betales av den enkelte spiller.
 
Innkrevningsrutiner: 
Kasserer er ansvarlig for innkreving og oppfølging av medlemsavgift.
 
 
Drift og utleie av Havdurhuset
Hovedstyret er ansvarlig for driften. Herunder:
• Tilfredsstillende brannsikring
• Vedlikehold varmepumpe og ventilasjonsanlegg
• Renhold, herunder årlig stiming i garderober
• Arrangere dugnader ved behov
• Utvendig/innvendig maling og annet vedlikehold
• Utleie
 
En person i Hovedstyret eller utnevnt av Hovedstyret, er ansvarlig for utleie av Havdurhuset. Denne personen er ansvarlig for å holde oversikt over tidspunktene for utleie, ha kontakt med leietaker, samt fakturere leietaker. Det er mulighet for å leie hovedsal, peisestue eller begge deler.
 
I ukedagene kan idrettslaget benytte Havdurhuset til møter og til andre arrangement. Man setter seg da på liste. Det er også anledning til å benytte lokalene i helger til arrangement i klubbens regi, dersom det ikke er leid ut til andre.
Lønn og honorar
En kan betale ut kr. 4000,- til en person i løpet av et år uten å trekke skatt.
Kjøregodtgjørelse: betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres kjøreliste og kvittering for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr. 10 000,- skal det innberettes til skatteetaten.
 
Telefongodtgjørelse: inntil kr. 1000,- er skattefritt. Betaler en ut mer skal det skattes for kr. 4000,-.
 
Arbeidsgiveravgift: en er fritatt for arbeidsgiver avgift opp til kr. 45 000,- pr person pr år. Men en kan ikke overstige et samlet beløp på kr. 450 000,-
Det vil si at en kan ha 10 ansatte som en betaler inntil kr. 45 000,- pr. år. 
En kan betale ut kjøregodtgjørelse og utgiftrefusjon ved dokumenterte utgifter men når beløpet overstiger kr. 10 000,- skal det meldes inn til skattetaten. Ta kontakt med ditt lokale kemnerkontor for hjelp.
Reiseregning
Reiseregning/utlegg - standardskjema:
Skjema finnes på hjemmeside og skal benyttes.
 
Krav til reiseregning:
- Alt fylles ut på reiseregningen:
 navn, adresse, personnr, bankkto.
 til og fra og dato for hver enkelt reise
 formål med hver enkelt reise
 ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis
 
- Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer):
 Originalkvitteringer skal alltids vedlegges. 
Merverdiavgift
• Grense for merverdiavgiftsplikt:
– Merverdiavgiftspliktig omsetning på over kr 140 000 på 12 måneder
– I fleridrettslag vil hver selvstendig gruppe kunne søke fylkesskattekontoret om å få bli selvstendig avgiftssubjekt. Gruppen må da ha eget årsmøte og styre.
• Pliktig virksomhet
– Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider
– Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige dansetilstelninger, bingovirksomhet mm.
– Omsetning som er av profesjonelt preg
– Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager
– Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet/-ene utkommer mer enn 4 ganger pr år)
• Fri virksomhet
– Billettinntekter
– Vanlige medlems- og startkontingenter
– Offentlige tilskudd
– Lotteriinntekter
– Bingoinntekter
– Gaver
– Kiosk salg på egne arrangement.
– Salg av programmer/kataloger ifb. med arrangementer
Økonomisk utroskap/varslingsplikt
 
Det er ikke tillatt å låne penger av klubben. Alle innsamlede midler fra dugnader eller lignende, SKAL umiddelbart leveres kasserer eller settes inn på bankkonto. Dersom det finnes kontantkasse, skal denne disponeres av kasserer og alle uttak skal regnskapsførers.
 
Misbruk av klubbens midler fører til politianmeldelse.
 
Klubbdrakter/profilering
 
Drakt: overdel gul, bukse svart
Bortedrakt: overdel blå, bukse svart
 
Overtrekker: gul og svart
 
Regler for IL Havdur 
Retningslinjer for foreldre/foresatt 
 
• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Havdur IL, men er du med følger du våre regler
• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
• Lær barna å tåle både medgang og motgang
• Motiver barna til å være positive på trening
• Vis god sportsånd og respekt for andre.
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!
 
Retningslinjer for utøvere 
 
• Gode holdninger
• Respektere hverandre
• Lojalitet mot klubb og trenere
• Hjelpe hverandre
• Følge klubbens regler
• Stille opp for hverandre
• Ærlig overfor trener og andre utøvere.
• Godt samhold
• Stå sammen
• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
• Vise engasjement
• Gode arbeidsholdninger.
• Stolthet av sin egen innsats.
• Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
• MOBBING ER IKKE AKSEPTERT
 
 
Retningslinjer for trenere
 
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:
• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
• Positive erfaringer med trening og konkurranse
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
• At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
• Vær et godt forbilde
• Møt presis og godt forberedt til hver trening
• Som trener er du veileder, inspirator og motivator
• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
• Vis god sportsånd og respekt for andre
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
 
INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:
• En målrettet plan
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
• Effektiv organisering
• Saklig og presis informasjon
• Kreative løsninger
• Fleksibilitet ved problemløsning
• Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon
Mobbing
I.L. Havdur har en nulltoleransegrense for mobbing. Vi har alle et ansvar for at mobbing ikke foregår. Mobbing kan foregå i forbindelse med treninger og kamper, men også i andre sammenhenger for eksempel på sms/mail. De enkelte laglederne har ansvar for å ta aksjon når hendelser oppstår. Styrene skal varsles ved alvorlige hendelser. Reaksjoner kan iverksettes ved gjentakelse og utestengelse kan vurderes i enkelte saker.
 
Seksuell trakassering
Seksuell trakassering tolereres ikke i I.L. Havdur. Styret skal varsles dersom dette oppstår. Utvisning fra klubben kan bli aktuelt. Vi viser for øvrig til retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.
http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf
Alkohol 
Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikker / produkter.
Det tolereres ikke alkohol blant spillere på reise, dersom noen på laget er under 18 år.
På arrangement i regi av Havdur hvor det serveres alkohol, har personer under 18 år ikke anledning til å delta.
Regler for reiser
Omfatter reiser med overnatting, der det deltar aktive under myndighetsalder.
 
Formål
• Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere.
• Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
• Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem.
 
Omfang og forutsetninger
Fotballstyret og håndballstyret har fullmakt til egne retningslinjer for omfang av reiser. Hovedregel er at de minste aldersgruppene deltar på lokale turneringer og at spillerne kan reise lengre jo eldre de blir.
 
 
 
Kostnadsdekning
Havdur dekker i hovedregel påmeldingsgebyr på turneringer, samt reise og opphold for 2 ledere. Styrene i håndball og fotball kan beslutte å dekke en større andel dersom det foreligger grunner for dette. Laget / deltakerne dekker selv øvrige kostnader.
 
Ledere skal etter reisen levere regnskap for turen, med bilag til gruppens kasserer.
 
Helse, miljø og sikkerhet
• Ledere og spillere er alle ansvarlige for å bidra til trivsel blant alle deltakerne.
• Ledere har ansvar for helse, miljø og sikkerhet på reisen.
• Lederne skal før reisen diskutere HMS, tenke gjennom eventuelle situasjoner og hvordan eventuelle hendelser skal håndteres.
Reiseregler
• Reiser anses som alkoholfri sone for ledere og spillere fra avreise til hjemkomst.
• Ved overnattinger i aldersbestemte klasser skal det alltid være ansvarlige voksne tilstede.
• Minimum en av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere.
• Lederne skal før avreise bli enige om regler for reisen og informere spillerne om disse.
• Lederne skal på forhånd ha liste over deltakerne og deres foresatte (med telefonnummer hvis mulig).
• Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at skikkelig informasjon blir gitt.
• Spillerne plikter å rette seg etter oppsatte regler.
• Styrene i håndball og fotball skal være informert om alle reiser med overnatting.
 
Brudd på regler
Lagleder / reiseleder har fullmakt til å foreta nødvendige forføyninger overfor spillere dersom det foreligger brudd på avtalte regler. Herunder også hjemsendelse av spillere for spillernes / foresattes regning når dette er avtalt på forhånd.
 
Dersom lagleder / reiseleder gjør seg skyldig i alvorlige brudd på regler eller alminnelige normer for god oppførsel kan vedkommende bli avskjediget i I.L. Havdur. Slike brudd skal varsles styrene. Mistanke om brudd på norsk lov vil bli meldt til politiet.
 
Alvorlige hendelser
Lederne på reise rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal det øyeblikkelig rapporteres til leder av Hovedstyret:
• Overgrepssaker
• Ulykke med personskader
• Dødsfall blant klubbens medlemmer
• Økonomisk utroskap
• Klare brudd på det klubben ønsker å stå for
• Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag eller oppmerksomhet fra det offentlige
 
 
Reiser som ikke omfattes av denne instruks
Gjelder reiser hvor alle deltakerne er over myndighetsalder.
Punktet om alvorlige hendelser gjelder også for disse reisene. Videre skal det også på disse reisene være fokus på HMS og trivsel for alle.
Politiattest
 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.
 
Hvem skal vi ha attest fra? Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. Det er bedre å ha for mange attester enn en for lite.
 
 
Hva skal idrettslaget gjøre?
• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller, mennesker med utviklingshemming.
 
• Leder i Hovedstyret er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.
 
• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
 
• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 
 
• Leder i fotball- og håndballavdeling skal informere de(n) aktuelle personen(e) om at de(n) må ha politiattest. 
 
• Hovedstyreleder skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
• undertegnes av søkeren og av leder av Hovedstyret. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker 
 
• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den hovedstyreleder.
 
• Hovedstyreleder skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes
av søkeren.
 
• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.
 
• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.
 
Fair Play
Fotball og håndball har Fair Play regler, de er lagt inn under for de klubbene som ønsker å bruke disse.
 
 
For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?
Fair Play betyr at du som spiller må:
• Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater 
• Unngå stygt spill og filming 
• Skape trygghet og god lagånd på banen
Fair Play-ånden skal vokse fram ved:
• Å trene og spille kamper med godt humør 
• Å behandle motstanderne med respekt 
• Å hjelpe skadet spiller uansett lag 
• Å takke motstanderen etter kampen 
• Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren
For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.
Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:
• Betydningen av dommerens situasjon og funksjon 
• At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie 
• Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser 
• At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk 
• Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet
For foresatte og foreldre
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene!
Ta ansvaret og tenk over følgende:
• Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge 
• Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet 
• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt 
• Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
• Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
• Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning 
• Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente 
• Stimuler til deltakelse - uten noen form for press 
• Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 
For publikum og supportere
Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk fotball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen.
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen eller breddefotballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.
Tenk over følgende:
• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt 
• Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat 
• Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
• Dommerne gjør sitt beste 
• Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri 
• Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
• Ikke overreager på dommeravgjørelser
Dugnad
En gir ikke medlemmene anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad.
 
Det forventes at medlemmene / foresatte bidrar med dugnad inntil 15 timer pr. år. Idrettslaget er avhengig av at medlemmene bidrar. Videre forventes det at medlemmene selger lodd for klubben.
 
Alle dugnadsinntekter tilfaller klubben. Ved betalte dugnader kan fotball-/håndballavdeling bestemme at deler av inntekten (kr 80 pr time) skal godskrives det enkelte medlem. Dette vil da bli listeført, og oppspart beløp kan benyttes som egenandel på reiser. Beløpene skal stå på idrettslagets konto. Dersom medlemmet slutter, vil beløpet ikke bli utbetalt, men tilfalle idrettslaget.
 
«Enkeltlag kan innvilges med inntil kr 10.000 for sponsormidler og i tillegg kr 10.000 for dugnadsmidler per kalenderår. Inntekter som overstiger kr 10.000 fordeles 60% til laget og 40% til idrettslaget. Eksempelvis dersom ett lag organiserer dugnad og klarer å skaffe til veie kr 20.000 vil kr 10.000 + kr 6.000 gå direkte til laget og kr 4.000 går til idrettslaget. Det samme gjelder for sponsormidler. Det er totalsummen som gjelder, antall dugnader eller sponsorer er ikke av betydning.
Styret skal informeres og godkjenne avtalen(e). Pengene skal benyttes til lagbyggingsaktiviteter og sosiale tilstelninger.  
 
Det er også viktig å presisere at dugnader som fremskaffes av hvert enkelt lag ikke går på bekostning av de årlige avtalefestede dugnadene som Havdur har inngått. Men at de kommer i tillegg dersom en ønsker å gjøre noe ekstra for laget.
 
 
 
 
Skikk og bruk for e-post
Under er forslag til regler ved utsending av e- post til medlemmer og andre. 
 
1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på innholdet hvis det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på epost fra ledelsen. Slik epost skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet. 
 
2. Vurder hvem du informerer i ” KOPI ” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid. 
 
3. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes. 
 
4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding. 
 
5. Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. Forestill deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet. 
 
6. Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN HENSIKT med dette kan feiltolkes av leseren! 
 
7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt (”enter/linjeskift”). På denne måten blir din mening oversiktelig og lett å forstå for mottakeren. 
 
8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til e-post velegnet. 
 
9. Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er ”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om. 
 
10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg som det refereres til, er med før du sender. 
 
11. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar! 
 
 
Utmerkelser og æresbevisninger
 
Fotballstyret og håndballstyret gis fullmakt til å vedta egnede utmerkelser.
 
Hovedstyrets innsatspokal:
Tildeles årlig av Hovedstyret til et medlem som har gjort en stor innsats for klubben i løpet av året, og gjerne flere år på rad. Fotballavdeling og håndballavdeling foreslår kandidat innen 1. september. I tillegg kan medlemmer i Hovedstyret foreslå kandidater. Tildeling vedtas på møte i Hovedstyret i september. Personens navn inngraveres på pokalen og denne deles ut på I.L. Havdurs årsfest i oktober/november. 
 
Personens navn skal stå på skilttavle i peisestue.
 
 
Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse i I.L. Havdur. For å bli utnevnt til æresmedlem kreves det mange års aktivt medlemskap og et eller flere av følgende kriterier må være tilstede:
• Har vært eller fortsatt er en fremragende idrettsutøver.
• Har vært eller fortsatt er en dyktig administrator i idrettslaget
• Har representert eller representerer fortsatt idrettslaget i idrettens høyere organer
• Har gjort eller gjør fremdeles en fremragende innsats på andre områder innen idrettslaget.
 
Komité for utnevnelse av æresmedlemmer:
Idrettslaget årsmøte velger en komité på 3 personer, en formann, et medlem og et varamedlem. I tillegg deltar Hovedstyrets leder i komiteen. Utnevning av æresmedlemskap skal være enstemmig i komiteen. Varamedlem har ikke stemmerett så sant det ikke trer inn i komiteen.
 
De to faste medlemmene i komiteen velges for fire år om gangen, men på en sånn måte at det er valg på nytt medlem hvert annet år. Varamedlem velges for to år om gangen.
 
Komiteens formann kaller inn til møter. Det skal føres protokoll fra møter som skal arkiveres. Protokoll skal inneholde begrunnelse for komiteens utnevnelse. Komiteen kan selv foreslå kandidater til vurdering eller hovedstyret eller gruppestyrene kan komme med begrunnede forslag til kandidater. Komiteen sender melding til hovedstyret og gruppestyrene om frist for innsending av forslag.
 
Utnevnelse:
Utnevnelse av æresmedlemskap skal foregå på idrettslagets årsfest.
 
Æresmedlemmets rettigheter:
Æresmedlemskap er livsvarig (ved unntak av suspensjon). Et æresmedlem har gratis medlemskap i I.L.Havdur og gratis adgang til alle idrettslige arrangementer, samt inviteres til lagets årsfest.
 
Suspensjon:
Æresmedlem kan fratas æresmedlemskap hvis medlemmet opptrer på en måte som er uverdig for idrettslaget, eller på annen måte viser oppførsel som klart strider mot idrettslagets regler. Suspensjon kan kun gjøres av Hovedstyret.
 
Navn på æresmedlemmer skal stå på skilttavle i peisestue.
 
Vedlegg til organisasjonsplanen
 
Vedlegg revideres etter behov og trenger ikke å vedtas ikke av årsmøtet.
 
• Organisering Fotballavdeling
• Regler for hospitering fotball
• Organisering Håndballavdeling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISERING FOTBALLAVDELING
Styre er sammensatt av:
 
Leder
• Er fotballen ansikt utad, og klubbens representant i møter, forhandlinger og har møte plikt å stille på møtte i hovedstyre. 
• Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet 
• Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
• Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.
• Har ansvar angående overganger av nye spillere til og fra klubben.
• Samordne søknad om kommunale tilskudd og lokale spillemidler
• Sette opp treningstider for klubbens lag sammen med sportslig leder, ungdomsleder og minileder.
• Holde oppdaterte lister på alle lag og ledere. Få oversendt alle medlems lister fra ledere, sende disse til leder, kasserer og dugnad ansvarlig.
• Tar seg av inngående og utgående post for fotballen
• Godkjenne utbetalinger sammen med kasserer.
• Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper:
Sponsortreff 
Høstdans
• Holde hjemmesiden oppdatert.
• Skrive årsrapport for fotballstyre.
• Samle inn all årsrapporter og sende de over til sekretær for trykking.
 
 
 
Sekretær
• Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter 
• Lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. 
• Lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.
• Ansvarlig for Sommerlotteriet å hjelpe til med julelotteri.
• Trykke loddbøker.
• Trykke årsrapport.
 
 
Kasserer
• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer 
• Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm). 
• Anviser utbetalinger.
• Sende ut medlems innbetaling til alle medlemmer i fotballgruppen og all ledere i fotballen og fotballstyre.
• Sende ut purring på medlemmer som ikke har betalt inn(dette er viktig på grunn av forsikringer.) Sende oppdater liste på betalte liste til leder for purring på lagene.
• Sende ut regninger til alle sponsorer.  
• Holder orden på alle dugnader som dugnad ansvarlig sender over, sånt at det er kontroll på dugnads timer til medlemmene blir registrert. 
• Har til enhver tid oversikt over fotballstyrets økonomiske situasjon og følger opp denne 
• Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.
• Få regnskapet godkjent av revisorene.  
 
 
 
 
Sportslig Leder
• Har det øvre avsvar for det sportslige avsvaret for fotballgruppen.
• Sette opp treningstider for klubbens lag sammen med sportslig leder, ungdomsleder og minileder.
• Holde oppdaterte lister på alle lag og ledere. 
• Få oversendt alle medlems lister fra ledere, sende disse til leder, kasserer og dugnad ansvarlig.
• Har ansvar angående overganger av nye spillere til og fra klubben.
• Har hovedansvar til å påse at alle lag har trenere/hjelpetrener/oppmenn(kvinne).
• Skaffe trenere/hjelpetrener/oppmenn(kvinne) til lagene i senior gruppen som hovedansvar. 
• Har det øvre avsvar for det sportslige avsvaret for fotballgruppen og skal dermed bistå både ungdomsleder og minileder med å skaffe trenere og oppmann(kvinne).
• Bistå lagene vist det trenger noe. 
• Kalle inn lag og løse konflikter vist det oppstår noen mellom spillerne eller spillere og trener.
• Sette opp leder kurs for å utvikle kompetansen på trener siden. 
• Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper.
• Ansvarlig på laglister for junior, senior og veteran lag
• Holde hjemmesiden oppdatert.
• Melde på Lag til neste sesong. 
 
 
Ungdoms Leder
• Har hovedansvar til å påse at alle lag har trenere/hjelpetrener/oppmenn(kvinne).
• Har det avsvar for det sportslige avsvaret for fotballgruppen og å skaffe trenere og oppmann(kvinne).
• Trenger en hjelp så skal ungdomsleder kontakte sportslig leder om hjelp da denne har det sportslige avsvaret i klubben.
• Bistå lagene vist det trenger noe.
• Kale inn og lag løse konflikter vist det oppstår noen mellom spillerne eller spillere og trener.
• Holde oppdaterte lister på alle lag og ledere. Få oversendt alle medlems lister fra ledere, sende disse til leder, kasserer og dugnad ansvarlig.
• Sette opp leder kurs for å utvikle kompetansen på trener siden sammen med sportslig leder.
• Sende ut informasjon om turnringer/cup og melde på lagene.
• Ansvarlig på laglister for 13år, 14år, 15år og 16års lag.
• Få inn lag lister og få de oppdatert innimellom og sende de over til leder og kasserer.
• Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper
 
 
Minilag Leder
• Har hovedansvar til å påse at alle lag har trenere/hjelpetrener/oppmenn(kvinne).
• Skaffe trenere/hjelpetrener/oppmenn(kvinne) til lagene i mini avdelingen som hovedansvar. 
• Trenger en hjelp så skal minileder leder kontakte sportslig leder om hjelp da denne har det sportslige avsvaret i klubben.
• Bistå lagene vist det trenger noe. 
• Kale inn og lag løse konflikter vist det oppstår noen mellom spillerne eller spillere og trener. Holde oppdaterte lister på alle lag og ledere. Få oversendt alle medlems lister fra ledere, sende disse til leder, kasserer og dugnad ansvarlig.
• Ordne møtte tidlig på våren for det som starter skolen dette året for å se om det er grunnlag for å starte nye lag. 
• Sette opp leder kurs for å utvikle kompetansen på trener siden sammen med sportslig leder.
• Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper.
• Sende ut informasjon om turnringer/cup og melde på lagene.
• Få inn lag lister og få de oppdatert innimellom og sende de over til leder og kasserer.
• Ansvarlig på laglister for alle lag fra 6år og til og med 12år..
• Har hovedansvaret for Havdur knotten, kalle inn og lage en komité blant mini lagene. Og få inn nye innimellom hvert år sånt at vi overfører kunnskapen videre. 
• Søke om halltid i Dysjalands hallen for å kunne gjennomføre dette, søknad sendes til kommunen.
• Lage klar hjemmesiden for påmelding for lagene.
• Alle minilag fra Havdur skal meldes på.
 
 
Materialforvalter
 
• Har ansvar for alt utstyret i fotball avdelingen.
• Påse at alle lag har det de trenger av drakter, baller, kjegler, vester osv..
• Reforhandler avtaler, og få den godkjent i styre(leder må ta den med opp i hovedstyre for godkjenning).
• Alle drakter skal samles inn hver høst for gjennomgang, for sjekk om disse må suppleres eller lag har vokst i fra disse. Og om andrelag over tar disse og om vi må ha nye.
• Og ballene må sjekkes sånt at alle lag har rett størrelse på ballene.
    
 
Dugnadsansvarlig
 
 
• Har ansvar for all koordinering av all dugnad som er i fotball gruppen og koordinere dette.
• Lager dugnad lister som sendes inn til kasserer som registrerer dette i sitt system og holder orden på dette.
• Skaffe dugnader.
• Får oversendt alle medlems lister fra lede/kasserer.
 
 
 
Styremedlem
• Hjelpe til der det trengs 
• Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper:
• Hjelpe til med Havdur Knotten.
• Hjelpe til med sommerlotteri og julelotteri.
• Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper:
Sponsortreff 
Høstdans
 
 
 
Domer ansvarlig
 
• Har ansvar og utdane klubbdommere og dommere til RFK.
• Sette opp kamper for klubbdommere til kampene som ikke er oppsatt av RFK.
• Følge de opp og eventuelt etter utdane de.
• Påse at de har utstyr til og gjennom føre kampene, fløter, klær osv…
• Avslutningen med det, evt. sosialt samvær med de for å motivere de.  
 
 
 
Valgkometen`
 
• Valgkometen` kartlegger hvem som går av og finner ny kandidater til nytt styre så dette er klart til årsmøte.
• Starte denne prosessen på et tidlig tidspunkt på høsten. 
 
 
REGLER FOR HOSPITERING FOTBALL
 
Definisjon: Hospitering er hvor en spiller trener med andre lag i klubben enn sitt eget.
 
Reglement for Havdur IL, fotball:
1. All hospitering skal avtales mellom trenere, ledere og involverte foreldre på lagene det gjelder. 
Styret ved mini-, ungdoms- eller sportslig- leder skal informeres skriftlig og godkjenne hospiteringen. 
2. Klubben skal alltid ha kjennskap og kontroll på hospiteringen.
3. Klubben bestemmer regler for hospitering i samsvar med NFF’s kampreglement.
4. Spilleren kan delta på flere lag, også på tvers av kjønnsklasser forutsatt at det er enighet i.h.t til pkt 1
5. Deltagelsen i.h.t pkt 4 er begrenset til trening. Dersom hospitering skal skje i kampsituasjoner skal det ikke gå ut over spilletid for spillere for det opprinnelige alderstrinnet/laget. 
6. Spilleren kan spille på det høyeste nivå han eller hun er kvalifisert for, forutsatt at det er enighet i.h.t til pkt 1
7. Oppflytting av spillere bør skje når en spiller er å anse blant de 8-12 beste på alderstrinnet over.
8. For hospitering til andre klubber må spilleren ha en skriftlig bekreftelse fra ”moderklubben”, og det er leder i klubben som signerer bekreftelsen. Dette gjelder uansett alder. En spiller som trener med en annen klubb (har skriftlig tillatelse) kan spille privatkamper og turneringer dersom turneringsreglene tillater det. Men ikke seriekamper.
Ved turneringer og privatkamper skal alltid Havdur IL prioriteres om det er liknende arrangement for spillerens ”moderklubb”.
Havdur IL ønsker at de spillerne som ønsker å utvikle seg til toppspillere skal få best mulig hjelp. I den forbindelse påpeker vi at trenerne må sette fokus på hospitering.  Dette innebærer at de beste spillerne må få tilbud om å trene med spillere på høyere nivåer.
 
 
 
ORGANISERING HÅNDBALLAVDELING
 
Definisjoner på Styreverv/Lagverv
 
 
Lederen
 
Lederen er styrets representant til hovedstyret i IL Havdur.
Lederen i Havdur Håndball velges på årsmøtet for 1 år om gangen. Ansvaret som leder påligger helt frem til ny leder er valgt.
 
Lederens ansvar er som følger:
 
• Innkalle til og lede styremøter i klubben en gang i måneden
• Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte
• Distribusjon av post
• I samråd med økonomileder sette opp budsjett
• Møteplikt i hovedstyre
• Å være inspirator og organisator i styret. Den skal påvirke til økt engasjement og gjennomføring av IL Havdur Håndballavdelings målsetning
• Kontaktperson ovenfor kommunale organer, idrettsråd, presse og andre organisasjoner
• Ha ansvaret for revisjon av håndboken
• Skaffe trenere til lagene sammen med styremedlem senior, ungdomsrepresentant, sportslig leder og nestleder
• Ta initiativ til avvikling av årsmøte å informere valgkomiteen om fastsatt årsmøtedato 
 
 
 
Nestleder
 
Nestleder i Havdur Håndball velges på årsmøtet for 2 år om gangen. Nestleder deltar på styremøtene, en gang i måneden. 
 
Nestleders ansvar er som følger:
.
• Stedfortreder for Leder i dennes fravær
• Møte på styremøte en gang i måneden
• Ansvarlig for Havdur/NHFs lotterier
• Ansvarlig for klubbavis
• Skaffe trenere til lagene sammen med styremedlem senior, ungdomsrepresentant, sportslig leder og leder
• Bistå leder gjennom de oppgaver som er nødvendig for å sikre at Håndball avdelingen drives etter Håndboken
 
 
 
Kasserer
 
Kasserer velges for 2 år om gangen og deltar på styremøtene en gang i måneden.
 
Kasserer ansvar er som følger:
• Tilstrebe at klubben drives økonomisk tilfredsstillende etter de retningslinjer som budsjettene legger opp til
• Disposisjonsrett over klubbens konto
• Kontrollere at de bilag som bokføres tilhører Havdur Håndball
• I samsvar med leder lage budsjett for kommende sesong som legges frem for vedtak i styret i september
• Føre medlemslister
• Sende ut kontingenter
• Motta og å betale regninger 
• Rapporterer til styret ved behov
• Økonomisk oppfølging i forbindelse med sponsorer og reklameavtaler
 
 
 
Sekretær 
 
Sekretær velges for 2 år om gangen og møter på styremøtene, en gang i måneden.
 
Sekretærens ansvar er som følger:
 
• Skrive referat på styremøter og fordeler disse til styret og kopi til hovedstyret
• Til enhver tid holde oversikt på alle verv i IL Havdur håndballavdeling, navn og telefon
• Skrive innkalling til styremøter etter beskjed fra leder
• Lage lister for vakt i sekretariatet. Sende påminning ca 1 uke før hver kamp
• Lage lister for vakt over ansvarlig i hallen
• Ansvar for layout og trykking av håndballnytt (sendes alle sponsorer)
• Lage liste over sponsorer med adresse, telefonnummer
 
 
 
Sportslig Leder/ Utvalg
 
Sportslig Leder velges for 2 år om gangen. Sportslig Leder møter på styremøter, en gang i måneden.
Sportslig Leders ansvar er som følger:
 
• Være bindeledd mellom håndballklubben og Rogaland Håndballkrets
• Møte på Rogaland Håndballkrets` møter
• Kontaktperson ovenfor trenere, oppmenn og spillere
• Kontaktperson ovenfor vaktmester i hallen
• Ha løpende kontakt med alle trenerne i klubben. Samle trenerne til møte før sesongstart og ellers etter behov. Ved sesongstart setter trenerne opp treningstidene
• Sette opp lag melde disse til serien i samarbeid med styret
• Tilrettelegge trenerkurs etter behov
• Levere terminlister til alle lagene
• Oppbevare klubbens minibankkort
• Bistå med å tømme post
• Skaffe trenere til lagene sammen med styremedlem senior, ungdomsrepresentant, nesteleder og leder
• Være klubbens ansvarlige for utsatte og omberammede kamper. Organisere dette i samråd med oppmann.
• Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i klubben som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål
• Ansvar for gjennomføring av informasjonsmøte til oppmenn og trenere i begynnelsen av hver sesong
• Sørge for sekretariatsopplæring
 
 
Materialforvalter
 
Materialforvalter velges for 2 år av gangen. Materialforvalter møter på styremøtene, en gang i måneden.
 
Materialforvalters ansvar er som følger:
 
• Fremskaffe gunstige avtaler på kjøp av utstyr til Havdur håndballs spillere og støtteapparat.
• Arrangere utstyrkvelder.
• Fremskaffe spilledrakter, medisinskrin, baller etc. i henhold til forespørsel fra de enkelte lag.
• Holde oversikt over klubbens totale materialsituasjon. 
• Ha samarbeid med kasserer for kontroll og oppfølging av bestillinger og utgifter i denne forbindelse.
• Holde sekretariatsutstyr i orden.
• Holde orden i rekvisitarom (buret)
 
Materialforvalter rapporterer til styret ved behov.
 
 
Styremedlemmer
 
Styremedlemmene velges/utpekes av styret for 1 år om gangen.
 
Styremedlem barneidrett
 
Styremedlem barneidretts ansvar er som følger:
 
• Møter på styremøtene, en gang i måneden.
• Være bindeledd mellom barneidretten og styret i håndballgruppen
• Være kontaktperson for barneidrettens trenere
• Sette opp halvårsplan for barneidretten sammen med trenere 
• Passe på at styret søker om midler og treningstider for barneidrett iht oppsatt plan
• Melde fra om ønsket utstyr til materialforvalter
• Sørge for påmelding til minihåndballturneringer (arrangører og spillere)
• Legge til rette for aktiviteter på planene (svømmehall (sørge for livredder), sykling, fotballturnering, minihåndball, nissemarsj m.m.)
• Engasjere foreldre som medhjelpere der det trengs
• Lage informasjonsskriv eller sørge for at de aktive og foreldre får nødvendig informasjon)
• Være hovedansvarlig for å arrangere Havdurs minihåndballturnering
• Holde informasjonsmøte for foresatte til nye 6-åringer ved sesongstart
• Innhente årsrapport fra trenere
 
 
Styremedlem med ansvar for kafeen 
 
Styremedlem med ansvar for kafeen er som følger:
 
• Møter på styremøtene, en gang i måneden
• Være bindeledd mellom håndballgruppen, vollyballgruppen og korpset
• Sette opp fordeling over vakter ut fra kommunens lister likt fordelt mellom håndball, volleyball og korps
• À jour føre listene iht. løpende endringer
• Sette opp vaktlister og hvem som skal bake kaker eller lignende for håndballens vakter
• Finne alternative vakter ved frafall, når oppsatt vakt ikke har ordnet dette
• Sørge for nødvendig informasjon/skriv til vakter i kafeen 
 
 
 
Styremedlem med ansvar for sponsorer, dragefestival og evt. dugnader
 
Styremedlem med ansvar for kafeen, dragefestival og evt. dugnader ansvar er som følger:
 
• Møter på styremøtene, en gang i måneden
• Være bindeledd mellom styret i håndballgruppen og sponsorer
• Være hovedansvarlig for å skaffe og følge opp sponsorer, inkl. anskaffelse og montering av skilt, tilrettelegging for regningsutsending m.m.
• Organisere julehilsener / gaver til årets sponsorer.
• Være håndballgruppens medlem i dragefestivalens arrangørgruppe
• Sette opp vaktlister for dragefestivalen
• Være hovedansvarlig for dugnader
• Ansvarlig for tillatelser ved arrangement under hans ansvar
• Finne alternative vakter ved frafall, når oppsatt vakt ikke har ordnet dette
• Sørge for nødvendig informasjon/skriv til sponsorer og vakter under dragefestival
 
 
 
Styremedlem seniorer
 
Styremedlem seniorer 
• Møter på styremøtene, en gang i måneden.
• Har hovedansvar for igangsetting og gjennomføring av årsavslutning i Havdurhuset
• Skaffe trenere til lagene sammen med ungdomsrepresentant, sportslig leder og leder
 
 
Ungdomsrepresentant
 
Ungdomsrepresentant 
 
• Møter på styremøtet en gang i måneden.
• Ha ansvar for igangsetting og gjennomføring av årsavslutning i Havdurhuset sammen med styremedlem seniorer
• Skaffe trenere til lagene sammen med ungdomsrepresentant, sportslig leder og leder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treneren
Trenerens ansvar er som følger:
 
• Kontaktperson mellom Sportslig leder og laget
• Trene laget i henhold til de tildelte treningstider
• Legge opp og gjennomføre treningsprogram i tråd med klubbens rettingslinjer
• Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer)
• Lagets opptreden både på og utenfor banen ved kamp
• Ved års avslutning skrives lagets årsrapport. 
• Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere
• Ved ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden
• Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved et eventuelt anfall/episode
• Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov
• Ved skade: kontakte foreldre og foresatte umiddelbart
• Innsatspokal: Forslag i god tid før årsavsluttning. (Gjelder f.o.m. jenter - / gutter - 15)
 
 
Oppmann
 
Det skal være en oppmann per lag. Oppmann er invitert til å møte på styremøter. Oppmann velges for 1 år av gangen.
 
Oppmannens ansvar er som følger:
 
• Bindeledd mellom laget og IL Havdur’s håndball styre
• Ansvarlig for den ikke - sportslige driften av laget
• Skrive og dele ut kampoppsett og evt. kjøreliste/ vaskeliste , se vedlegg
• Være med på lagets kamper samt føre kamprapport, se vedlegg
• Lagbag med lagets drakter, markeringsvester og medisinskrin
• Omberamme seriekamper i samråd med sportslig leder ved behov, se vedlegg
• Holde oversikt over spillernes navn, adresse, telefon, fødselsdato og foresatte. Kopi leveres i postkasse i hall eller e-post
• Sørge for at alle spillere har betalt kontingent. Spillere som ikke har betalt får ikke spille kamp
• Ta vare på kampprotokoller fra serie- og turneringskamper som danner grunnlaget for årsrapport.
• Årsrapport for hele sesongen leveres innen 31.mai
• Ved ulykker på kamper er oppmann ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere
• Oppmann har medansvar ved skade av spiller
• Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved et eventuelt anfall/episode
• For årsklassene 9 og 11 skal oppmann ha ansvar for lagets hjemmeturnering, se vedlegg
• Bindeledd mellom foreldre og laget, evt ansvar for foreldremøter
• Utelevering av lodd og sikre at pengene kommer inn og blir levert lotteriansvarlig (nestleder) til avtalt tid
• Sørge for at alle spillere har gyldig lisens
• Sørge for rene drakter til alle kamper
• Vaske dommerdrakter

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift